sent-comment

๑๒. หมวดอื่นๆ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

laboratory animal unit

หน่วยงานสัตว์ทดลอง

 

animal unit

หน่วยงานเกี่ยวกับสัตว์

 

comparative medicine

การแพทย์เปรียบเทียบ

 

biomedical research

งานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

 

life science

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

bioscience, (biological science)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

laboratory animal science

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

 

conisogenic

คอนไอโซเจนิก

สายพันธุ์สัตว์ที่มีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ยกเว้น มีความแตกต่างกันของพันธุกรรมที่โลคัส (locus)จำเพาะ

congenic

คอนเจนิก

สายพันธุ์สัตว์ที่มีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นมีความแตกต่างกันของพันธุกรรมที่โลคัส(locus)ใดโลคัสหนึ่ง

consomic strains

สายพันธุ์คอนโซมิก

สัตว์สายพันธุ์ชิด ซึ่งมีโครโมโซมหนึ่งถูกแทนที่ด้วย โฮโมโลคัส โครโมโซม(homologous chromosome) ของสัตว์สายพันธุ์ชิดอีกสายพันธุ์หนึ่ง ผ่าน series of marker-assisted backcrosses

isogenic

ไอโซเจนิก

ขอให้เติมความหมาย    ๒๘ มค.๕๔

metabolic syndrome

กลุ่มอาการโรคทางเมแทบอลิซึ่ม

 

moribund

ภาวะใกล้ตาย

เป็นภาวะที่สัตว์ใกล้ตายมีสติบ้างไม่มีบ้าง ก่อนถึงขั้นโคม่า

coma

โคม่า

เป็นภาวะที่สัตว์หมดความรู้สึก สัญญาณชีพอ่อนมาก ใกล้ตาย

Protective Dose 50 (PD50)

พีดีห้าสิบ

ขนาดของยาที่ให้ผลในการป้องกันรักษาประชากรร้อยละห้าสิบ

Protective Index 50 (PI50)

พีไอห้าสิบ

อัตราส่วนของTD 50 (Toxicity Dose 50) ต่อ ED50 (Effective Dose 50) ซึ่งเป็นดัชนีแสดงถึงความปลอดภัยของสาร หรือ ยานั้น

transplant

ปลูกถ่าย

เช่น ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ  อวัยวะ

graft

เนื้อเยื่อปลูกถ่าย

 

grafting

การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ

 

cull

กำจัดหรือลดจำนวนสัตว์

การกำจัดสัตว์ที่อ่อนแอ หรือ ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์

closed colony

กลุ่มประชากรปิด

เช่นกลุ่มประชากรเดียวกันไม่ให้เอากลุ่มอื่นเข้ามาร่วมด้วย

farrow (v.)

ออกลูกเป็นครอก

เป็นการออกลูกครั้งละหลายๆตัว มักใช้กับสุกร

whelp (v.)

ออกลูก

ใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่กินเนื้อ ส่วนใหญ่ใช้กับ สุนัข

gnaw (v.)

แทะ

 

litter (n.)

ครอก

เป็นลักษณะนามที่ใช้กับลูกสัตว์ที่ออกลูกครั้งละหลายๆตัว

vermin (n.)

สัตว์ศัตรูสิ่งมีชีวิตอื่น

เป็นสัตว์ตามธรรมชาติที่เป็นพาหะหรือรบกวนในบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เข้า

Vivarium (n.)

ที่เลี้ยงสัตว์เลียนแบบสภาพธรรมชาติ

สถานที่เลี้ยงสัตว์หรือพืชที่มนุษย์ทำขึ้นให้มีสภาพแวดล้อมดุจธรรมชาติ

cost-benefit

ความคุ้มทุน

ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์/กำไร

xenotransplantation

การปลูกถ่ายข้ามชนิด

(xenos-from the Greek meaning "foreign") is the transplantation of living cells, tissues or organs from one species to another, such as from pigs to humans

การปลูกถ่ายเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง

xenoantibody

สารภูมิต้านทานข้ามชนิด

an antibody produced in one species to an antigen derived from a different species.

สารภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในสัตว์ชนิดหนึ่งต่อสารกระตุ้นที่ได้จากสัตว์อีกชนิดหนึ่ง

biomethodology

วิธีการทางชีวภาพ

 

breeding onset

เริ่มสืบสายพันธุ์

ระยะเริ่มต้นของการสืบสายพันธุ์

immunocompromised animal

สัตว์ที่ภูมิคุ้มกันเสียหาย

Ananimal whose immunologicmechanism is deficient because of an immunodeficiencydisorder or other disease or as the result of the administration of immunosuppressive drugs or radiation.

Incapable of developing a normal immune response, usually as a result of disease, malnutrition, or immunosuppressive therapy.
สัตว์ที่ภูมิคุ้มกันเสียหายเนื่องจากเป็นโรค ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือได้รับรังสี

หมวด อาการเจ็บปวด

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

Recognition and Alleviation of Pain and Distress

 

Recognition and Alleviation of Pain and Distress

การรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานและการบรรเทาอาการ

vibrissal movement

การเคลื่อนไหวของหนวดสัตว์

(อยู่ในหมวดพฤติกรรมสัตว์)

การเคลื่อนไหวของหนวดสัตว์ (whisker) เพื่อรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ด้วยการสัมผัส 

hunched posture

ท่าโก่งตัว

ท่าเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้หรือเมื่อเจ็บปวด

sunken eyes

นัยน์ตาโหล

ลักษณะตาที่ลึกเมื่อสัตว์ป่วยและร่างกายขาดน้ำ

self-mutilation (self-harm, self- injury)

การทำร้ายตนเอง

การกัด ถอนขน จิกตนเองฯลฯ เนื่องจากความเครียดหรือสาเหตุอื่น 

muscle wasting

การเสื่อมของกล้ามเนื้อ

 การที่กล้ามเนื้อบางลง หรือลีบลง 

sunken abdomen

ท้องแฟบ

 ลักษณะท้องยุบหรือท้องกิ่ว เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วย

distended abdomen

ท้องป่อง

ลักษณะท้องพองขยายออก เนื่องจากตั้งท้องหรือป่วย เช่น มีลมหรือน้ำในช่องท้อง ฯลฯ

ataxia

การเดินโซเซ

อาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน

circling

หมุนตัวเป็นวงกลม

การที่สัตว์หมุนตัวเป็นวงกลมเพราะมีอาการติดเชื้อในช่องหูหรือระบบประสาทเกี่ยวกับการทรงตัวทำงานผิดปกติ

hypothermia

อุณหภูมิร่างกายต่ำมาก

ภาวะที่อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติมาก

grooming

การแต่งตัว  

การตกแต่งร่างกาย

การทำความสะอาดสัตว์โดยตัวเองหรือผู้อื่น

writhe (ไรธฺ)

ดิ้นบิดตัว

ดิ้นบิดตัวด้วยความเจ็บปวด

bite

กัด

 

scratch

เกา, ข่วน

 

labored breathing

หายใจลำบาก

ใช้ความพยายามอย่างมากในการหายใจให้เต็มปอด

severe pain

เจ็บปวดรุนแรง

 

dehydration

การขาดน้ำ

ร่างกายสูญเสียน้ำ หากเป็นมาก จะมีอาการแสดงให้เห็น เช่น ผิวหนังเหี่ยว ขาดความยืดหยุ่น, เซื่องซึม, นัยน์ตาโหล, เหงือกแห้ง เป็นต้น

weight loss

น้ำหนักลด

 

ruffled coat

ขนยุ่ง

ต่อไป 29 กค 54 ลักษณะ ขนฟู ยุ่ง  และสกปรก เมื่อสัตว์ป่วย

malocclusion

ฟันไม่สบกัน

 

chattering

เสียงสัตว์สื่อสารกัน

สัตว์ส่งเสียงแหลมสื่อสารกัน

BAR

(bright, alert, responsive)

 

การแสดงลักษณะตื่นตัว

expression BAR

aging studies

ชราภาพศึกษา 

การศึกษาเรื่องความชรา (รอศัพท์บัญญัติก่อน)

lethargy

อาการอ่อนล้า

การที่สัตว์หมดเรี่ยวแรง เซื่องซึม

preanesthesia

การให้ยานำให้ยาก่อนการให้ยาสลบ/ ก่อนการทำให้หมดความรู้สึก

การปฏิบัติหรือการให้ยานำก่อนให้ยาสลบ

preanesthetic treatment

   

postanesthesia

ภายหลังการให้ยาสลบ / ภายหลังการทำให้หมดความรู้สึก

 

preanesthetic  n.

ยานำสลบ

 

postanesthetic  (adj)

ภายหลังการวางยาสลบ

 

anesthetize (v)

ทำให้สลบ / ทำให้หมดความรู้สึก

เพื่อไม่ให้สัตว์รู้สึกเจ็บปวดขณะถูกผ่าตัด หรือขณะถูกปฏิบัติการ

anesthetization  (n)

การทำให้สลบ

 

pre-operation (n)

ก่อนการผ่าตัด

การปฏิบัติกับสัตว์ก่อนการผ่าตัด

pre-operative (adj)

ก่อนการผ่าตัด

 เช่น pre-operative care  หมายถึง การดูแลก่อนผ่าตัด

postoperation (n)

หลังการผ่าตัด

การปฏิบัติกับสัตว์หลังการผ่าตัด

postoperative (adj)

หลังการผ่าตัด

เช่น postoperative care  หมายถึง การดูแลหลังผ่าตัด

vivisection (n)

การผ่าสัตว์เป็นๆ

การผ่าตัดสัตว์ขณะยังมีชีวิต เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

vivisector, vivisectionist (n)

ผู้ผ่าสัตว์เป็นๆ

 

in vivo testing (adj. / adv.)

การทดสอบในตัวสัตว์ขณะมีชีวิต

ทบทวนอีกครั้งคราวหน้า 28 Oct 2011 27 Jan 2012

in vitro (adj. / adv.)

นอกตัวสัตว์

หมายถึง การปฏิบัติการ การทดลองในสิ่งแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น เช่น ในหลอดแก้ว หลอดทดลอง านเลี้ยงเชื้อ ฯลฯ

in vitro fertilization การผสมเทียมนอกตัวสัตว์

in situ (adj. / adv.)

ตำแหน่งเดิมในตัวสัตว์

 

in silico(adj. / adv.)

โดยคอมพิวเตอร์

เป็นคำที่เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙  หมายถึงการศึกษา โดยคอมพิวเตอร์ จำลองโครงสร้างจากฐานข้อมูล แทนการใช้ของจริงหรือวิธีอื่น เช่น การศึกษาด้านชีววิทยาโมเลกุลเพื่อค้นคว้าหายาใหม่ เพื่อพัฒนายา หรือ ด้านดาราศาสตร์    ๒๗  มค.๕๕

bioinformatics

ชีวสารสนเทศ

 

hologram

ฮอโลแกรม / โฮโลแกรม

ภาพ 3 มิติจากแสงเลเซอร์

holography

ฮอโลกราฟี่ /โฮโลกราฟี่

การสร้างภาพ 3 มิติจากแสงเลเซอร์

nanotechnology

นาโนเทคโนโลยี่

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการวิเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ประมาณ 1-100 นาโนเมตร (1 นาโนเมตร เท่ากับ 10-9เมตร)

dissection

การผ่าชำแหละ

การผ่าแยกออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ อย่างระมัดระวังเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

post-mortem (adj. / n.)

หลังตาย / การชันสูตรศพ

การตรวจสอบศพเพื่อหาสาเหตุการตาย

post-mortem examination (n.)

การชันสูตรศพ

การตรวจสอบศพเพื่อหาสาเหตุการตาย

autopsy  (n.)

การชันสูตรศพ

การตรวจสอบศพเพื่อหาสาเหตุการตาย

autopsy table (n.)

โต๊ะชันสูตรศพ

 

necropsy (n.)

การชันสูตรซากสัตว์

การตรวจสอบซากสัตว์เพื่อหาสาเหตุการตาย

sedation (n.)

การทำให้สงบ ซึมเซา

 

sedative (n.)

ยาสงบ

 

intravenous (adj.)

เข้าหลอดเลือดดำ

 

Intra-arterial (adj.)

เข้าหลอดเลือดแดง

 

intramuscular (adj.)

เข้ากล้ามเนื้อ

 เช่น intramuscular injection

subcutaneous (adj.)

เข้าใต้ผิวหนัง

 

intradermal (adj.)

เข้าในผิวหนัง

 

Intraperitoneal (adj.)

เข้าช่องท้อง

 

Intraventricular (adj.)

เข้าโพรงสมอง

 

Intrathecal (adj.)

เข้าไขสันหลัง

 

inhalation  (n.)

การสูด

 

inhale (v.)

สูด

สูดโดยการหายใจเข้า

exhale (v.)

หายใจออก

 

intratracheal (adj.)

เข้าหลอดลม

ให้สารทางหลอดลม

intranasal (adj.)

เข้าจมูก

ให้สารทางจมูก

intra-occular (adj.)

เข้าในลูกตา

 

orbital (adj.)

เบ้าตา

 

instill (v.)

หยอด

หยอดเป็นหยดๆ

expose (v.)

เปิดเผย, เปิดให้สัมผัส, เปิดให้รับรู้

เปิดเผยร่างกายให้สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นแสง เสียง ยา หรือ ผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อให้เห็นอวัยวะภายใน

exposure (n.)

การเปิดเผย, การเปิดให้สัมผัส, การเปิดให้รับรู้

 

per os (p.o.) (latin)

ทางปาก

 

oral (adj.)

ทางปาก

 

gavage (n.)

กรอกลงกระเพาะ

เป็นการกรอกผ่านท่อลงกระเพาะโดยตรง

intrapharyngeal (adj.)

ทางคอหอย

 

intraoesophagus (adj.)

กรอกผ่านหลอดอาหาร

 

transdermal (adj.)

ผ่านผิวหนัง

 

topical  application (n.)

บนผิวหนัง

 

inhalant anesthetics  (n.)

   

decapitation (n.)

   

cervical dislocation (n.)

   

maceration  (n.)

   

captive bolts

   

electrocution

   

pithing

   

inducing air embolism

   

Draize test

   

mutagenicity

   

carcinogenicity

   

teratogenicity

   

double-blind controlled trial

   

muscular dystrophy

   

muscular disorders

   

หมวดสายพันธุ์สัตว์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

non-human primates

   

spontaneously hypertensive rat

หนูแรทสายพันธุ์ความดันโลหิตสูงเอง

หนูแรทสายพันธุ์เฉพาะที่มีความดันโลหิตสูงเองเมื่ออายุประมาณ 6-7 สัปดาห์  เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์ หนูสายพันธุ์นี้เป็นตัวแบบที่ดีในการศึกษาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

obese spontaneously hypertensive rat

(SHROB)

หนูแรทสายพันธุ์อ้วนและความดันโลหิตสูงเอง

หนูแรทสายพันธุ์เฉพาะที่อ้วนและมีความดันโลหิตสูงเองตามธรรมชาติ เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์

obese rat

หนูแรทอ้วน

หนูแรทที่อ้วนโดยพันธุกรรม หรืออ้วนโดยการเหนี่ยวนำ

diabetic rat

หนูแรทเบาหวาน

หนูแรทเบาหวานโดยพันธุกรรมหรือโดยการเหนี่ยวนำ

Zucker rat

หนูแรทซุคเกอร์

หนูแรทสายพันธุ์ที่ใช้ศึกษาโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูง หรือ กลุ่มอาการโรคทางเมแทบอลิซึ่ม ได้ชื่อตามผู้ค้นพบ คือ Lois M.Zucker และ Theodore F. Zucker

Wistar rat

หนูแรทวิสต้า

หนูแรทสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นโดย Wistar Institute ที่เมือง Philadelphia, Pennsylvania  เพื่อใช้เป็นสัตว์ตัวแบบสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีววิทยาทางการแพทย์

Spraque Dawley rat

หนูแรทสเปร็คดอเลย์

หนูแรทที่ขยายพันธุ์จากฟาร์ม Spraque Dawley ที่เมือง Madison, Wisconsin มีพฤติกรรมเชื่องและควบคุมได้ง่าย

Long-Evans rat

หนูแรทลอง-อีแวนส์

หนูแรทที่ Dr.Long และ Dr.Evansพัฒนาขึ้น มีลำตัวสีขาวและหัวสีดำหรือน้ำตาลเข้ม

Dahl/Salt Sensitive rat (Dahl/SS)

หนูแรทดาห์ล

สายพันธุ์ไวต่อเกลือ (ดาห์ลเอสเอส)

หนูแรทสายพันธุ์ดาห์ลที่  Dr.Lewis K.Dahl พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการสืบสายพันธุ์ชิดจากสายพันธุ์ Sprague-Dawley เมื่อให้อาหารที่มีเกลือโซเดียมขนาดสูงแล้วเกิดความดันโลหิตสูง

The Dahl Salt Sensitive inbred rat was derived from Dr.John P.Rapp, Medical College of Ohio, Toledo,Ohio; to Harlan in 1986. 

These models are applicable for in vivo research of renal failure, stroke, nephropathy, and blood pressure regulation.

Dahl/Salt Resistant rat

(Dahl/SR)

หนูแรทดาห์ล

สายพันธุ์ทนต่อเกลือ (ดาห์ลเอสอาร์)

หนูแรทสายพันธุ์ดาห์ลที่  Dr.Lewis K.Dahl พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการสืบสายพันธุ์ชิดจากสายพันธุ์ Sprague-Dawley เมื่อให้อาหารที่มีเกลือโซเดียมขนาดสูงแล้วไม่เกิดความดันโลหิตสูง

The Dahl Salt Sensitive inbred rat was derived from Dr.John P.Rapp, Medical College of Ohio, Toledo,Ohio; to Harlan in 1986.

These models are applicable for in vivo research of renal failure, stroke, nephropathy, and blood pressure regulation.

    

stroke-prone spontaneously hypertensive (SHRSP) rat

หนูแรทสายพันธุ์ความดันโลหิตสูงเองที่มีแนวโน้มเกิด สโตรค

หนูแรทสายพันธุ์ความดันโลหิตสูงเองที่มีแนวโน้มหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน/แตก Okamoto และ Aokiพัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ 1963 โดยคัดจากหนูแรทวิสต้าเกียวโต

The SHRSP was isolated from Wistar-Kyoto rats by Okamoto and Aoki in 1963. The A3 subline was transferred to the National Institutes of Health in1975 from Yamori at generation F36. To Charles River in 2002.

Spontaneously Hypertensive Heart Failure (SHHF) rat

หนูแรทสายพันธุ์ความดันโลหิตสูงเองและหัวใจล้มเหลว

หนูแรทสายพันธุ์ความดันโลหิตสูงเองตามธรรมชาติและมีภาวะหัวใจล้มเหลว

Dr.Sylvia McCune พัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1983

Breeding stock for this colony was transferred to Dr. Sylvia McCune at the University of Chicago Medical School in 1983 from the laboratory of J.E. Miller at G.D. Searle and Company. The animals were developed by backcrossing the SHROB rat to the SHR/N rat. Dr. McCune obtained the colony after the seventh backcross and continued to inbreed past 20 generations to fix the congestive heart failure trait. To Genetic Models, Inc. in 1994. To Charles River in 2001.

Spontaneously Hypertensive Obese (SHROB) rat

 

 

BCRP /ABCG2 Knockout rat/mouse

หนูแรท/หนูเม้าส์

ปลอดยีนบีซีอาร์พี/เอบีซีจี2

หนูแรทและหนูเม้าส์ ที่ถูกนำสารพันธุกรรมบีซีอาร์พี/เอบีซีจี2

ออกไป เพื่อให้เซลล์ปราศจากชุดโปรตีนขนส่งสารแปลกปลอมออกจากเซลล์ (ATP-binding cassette transporter) หนูแรทและหนูเม้าส์สายพันธุ์นี้ไวต่อสารพิษต่าง ๆ จึงใช้เป็นสัตว์ตัวแบบในการศึกษาเกี่ยวกับจลนศาสตร์ (การดูดซึมและการกำจัด) ของสารพิษหรือยา สถาบันวิจัยฮิวเบรช (Hubrecht Institute) พัฒนาขึ้นและมอบสิทธิในการผลิตให้บริษัทชาลส์ริเวอร์ (Charles River) เมื่อ ค.ศ. 2010

BDIX rat

   

Brown Norway rat

   

Buffalo rat

   

CD® Hairless rat

   

CD® IGS rat

   

Copenhagen rat

   

F344 (SAS FISCH) rat

   

FHH Rat

   

Fischer (CDF®) rat

   

Goto-Kakizaki (GK) rat

   

Lewis rat

   

Noble rat

   

Obese Prone CD (OP-CD) rat

   

Obese Resistant CD rat

   

p53 Knockout rat

   

PCK rat

   

RNU Rat

   

Spontaneously Hypertensive (SHR) Rat

   

SS-13BN Rat

   

Wistar Furth Rat

   

Wistar Han IGS Rat

   

Wistar Kyoto (WKY) Rat

   

ZSF1 Rat

   

Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rat

   

Zucker Rat

   

129-E Mouse                                         

   

Fox Chase CB17™ Mouse

   

AKR Mouse                                            

   

Fox Chase SCID® Beige Mouse

   

Athymic Nude Mouse                             

   

Fox Chase SCID® Mouse

   

B6 Albino Mouse                                   

   

FVB Mouse

   

B6C3F1 Mouse                                      

   

Immortomouse®

   

B6D2F1 (BDF1) Mouse                            

   

Ly5 Mouse

   

BALB/c Mouse                                       

   

NIH-III Nude Mouse

   

BALB/c Nude Mouse                               

   

NOD SCID Mouse

   

Black Swiss Mouse                                 

   

NSE-p25 Mouse

   

C3H Mouse                                           

   

NU/NU Nude Mouse

   

C57BL/6-E Mouse                                  

   

PGP Mouse (P-glycoprotein Deficient)

   

C57BL/6N Mouse                                   

   

SCID Hairless Congenic (SHC™) Mouse

   

CB6F1 Mouse                                        

   

SCID Hairless Outbred (SHO™) Mouse

   

CD-1® Mouse                                        

   

SJL-E Mouse

   

CD-1® Nude Mouse                               

   

SKH1-E Mouse

   

CD1-E Mouse                                         

   

Swiss Webster (CFW®) Mouse

   

CD2F1 (CDF1) Mouse                             

   

THE POUND MOUSE™

   

CF-1™ Mouse                                        

   

DBA/2 Mouse                                                                                               

   

Hartley Guinea Pig                                                                                        

   

IAF Hairless Guinea Pig                                                                                  

   

LVG Golden Syrian Hamster                                                                          

   

Mongolian Gerbil

   

New Zealand White Rabbit