sent-comment

๑๑. หมวดบุคลากร

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

animal  technician

เจ้าหน้าที่เทคนิคสัตว์ทดลอง

มีหน้าที่ปฏิบัติการเลี้ยงและดูแลสัตว์ สังเกตและ บันทึกพฤติกรรมของสัตว์และข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  การล้าง ทำความสะอาด ดูแลป้องกัน การติดเชื้อ การควบคุมสิ่งแวดล้อม และการแพร่ กระจายของเชื้อโรค หรือสารพิษรวมทั้งการสืบ สายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์

assistant animal technician

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคสัตว์ทดลอง

มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทคนิค

วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

animal caretaker

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติการเลี้ยงและดูแลสัตว์ ล้าง ทำความสะอาด วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

attending veterinarian

สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ

มีหน้าที่ดูแลสุขภาพสัตว์ ป้องกันโรค การป้องกัน การติดเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดูแลสัตว์ระหว่างการวิจัย กำกับดูแลการปฏิบัติการ ทุกอย่างกับสัตว์ คุณวุฒิ สัตวแพทย์ชำนาญการด้าน วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

laboratory animal veterinarian

สัตวแพทย์งานสัตว์ทดลอง

 

veterinarian

สัตวแพทย์

 

veterinary care

การดูแลสุขภาพสัตว์

 

veterinary technician

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 

animal user

ผู้ใช้สัตว์

 

Manager/ head of animal unit

หัวหน้าหน่วย

มีหน้าที่ด้านบริหารจัดการ จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ ประเมินผลงานคุณวุฒิ สัตวแพทย์ชำนาญการ หรือบริหารจัดการ