sent-comment

๙. หมวดการใช้สัตว์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

acute toxicity test

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน              

เป็นศัพท์ที่ใช้ในงานพิษวิทยา เช่น การทดสอบความเป็นพิษของยา สารเคมี หรือเชื้อโรค โดยให้ครั้งเดียว เพื่อหาขนาดความเข้มข้นที่ทำให้เกิดพิษ

single-dose toxicity test

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน             

 

chronic toxicity test

การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรัง (ระยะยาว)

เป็นศัพท์ที่ใช้ในงานพิษวิทยา เช่น การทดสอบความเป็นพิษของยา สารเคมี หรือเชื้อโรค โดยให้หลายครั้ง

repeated dose toxicity test

การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรัง (ระยะยาว)

 

toxicity test

การทดสอบความเป็นพิษ

 

toxicology testing

การทดสอบทางพิษวิทยา

 

LD50 (Lethal dose50)

แอลดี๕๐

เป็นค่าที่ใช้เพื่อการชี้วัดความเป็นพิษ โดยวัดจากขนาดหรือความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ร้อยละ ๕๐ ตาย

humane endpoint

จุดจบอย่างมีมนุษยธรรม

จุดที่บ่งชี้ว่าจะต้องหยุดการศึกษาทดลองได้เพื่อไม่ให้สัตว์ต้องทรมานต่อไป

subchronic test

การทดสอบกึ่งเรื้อรัง

 

anesthesia

การทำให้หมดความรู้สึก

โดยใช้ยา

anesthetic (drug)  29 กค.

ยาสลบ

ยาที่ทำให้หมดความรู้สึก

local anesthesia 

การทำให้หมดความรู้สึกเฉพาะที่หรือทำให้ชาเฉพาะที่

โดยใช้ยาชา ด้วยวิธี ฉีด พ่น ทา แปะ

local anesthetic (drug) 29 กค.

ยาชา

 

regional anesthesia

การทำให้หมดความรู้สึก

เฉพาะบางส่วนของร่างกาย หรือทำให้ชาบางส่วนของร่างกาย

โดยใช้ยาชา ด้วยวิธี ฉีด

general anesthesia

การทำให้หมดความรู้สึกทั่วร่างกาย

การทำให้หมดความรู้สึก (สลบ)โดยใช้ยา ด้วยวิธี ฉีด สูด ดม

anesthesia equipment

อุปกรณ์ใช้ในการทำให้หมดความรู้สึก

 

anesthetic

สารทำให้หมดความรู้สึก

 

epidural anesthetic

สารทำให้หมดความรู้สึกที่ส่วนท้ายของสัตว์

โดยฉีดยาเข้าไขสันหลัง ทำให้ส่วนท้ายหมดความรู้สึก

local anesthetic

สารทำให้หมดความรู้สึกเฉพาะที่

เป็นยาชา ให้ด้วยวิธี ฉีด พ่น ทา หรือ แปะ

inhalation anesthetic

สารทำให้หมดความรู้สึกโดยการสูดดม

 

topical anesthetic

สารทำให้หมดความรู้สึกเฉพาะที่ผิว

เป็นยาชา ให้ด้วยวิธี พ่น ทา หรือ แปะ ไม่ใช้วิธีฉีด

regional anesthetic

สารทำให้หมดความรู้สึกที่บางบริเวณ แห่ง ที่ ส่วน ของร่างกาย

 

Sedative (n.)

ยานอนหลับ, ยาซึมเซา

ยาทำให้สงบ

 

Tranquilizer (n.)

ยากล่อมประสาท

 

muscle relaxant (n.)

ยาคลายกล้ามเนื้อ

 

anti-depressant (n.)

ยาต้านอาการซึมเศร้า

 

hypnotic (n.)

ยานอนหลับ หรือ สิ่งมีชีวิตที่ถูกสะกดจิต

ใช้ทางการแพทย์

hypnotize

สะกดจิต

 

stimulant

สารกระตุ้น

 

acupuncture

ฝังเข็ม

 

placebo

ยาหลอก

เป็นสารไม่มีฤทธิ์ ไม่มีโทษ

ทำคล้ายยา หรือทำเทียมยา

animal testing

การทดสอบกับสัตว์

 

ascites

ท้องมาน

การเกิดน้ำ(เซรุ่ม)ปริมาณมากผิดปกติในช่องท้อง

ascites fluid production

การทำให้เกิดน้ำในช่องท้อง

 

biopsy

การตัดชิ้นเนื้อเยื่อ

เป็นการตัดเนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆ จากสัตว์ที่มีชีวิต เพื่อนำไปวินิจฉัยโรค

blood sampling device

อุปกรณ์/วิธีการเก็บตัวอย่างเลือด

 

cage warmer

เครื่องอุ่นกรง

 

carbon dioxide chamber

กล่องหรือตู้รมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ใช้เพื่อการทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ

carcasses

ซากสัตว์

 

cervical dislocation

การทำให้กระดูกคอเคลื่อน

โดยวิธีดึงกระดูกคอให้ไขสันหลังแยกออกจากกัน เพื่อทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ

chronic

เรื้อรัง

 

pain

ความเจ็บปวด

 

distress

ความทุกข์ทรมาน

 

depress

เซื่องซึม ซึมเศร้า หดหู่

 

stress

ความเครียด

 

strain

ความตึงเครียด

 

anxiety

ความกังวล

สัตว์จะแสดงออกด้วยอาการกระวนกระวาย

suffer

เป็นทุกข์

 

suffering

ความทุกข์

 

torture

ทรมาน การทรมาน

 

animal identification

การทำเครื่องหมายสัตว์

 

ID collar

ปลอกคอแสดงตัวสัตว์

 

ear punch

เจาะหู

 

ear clip

ขลิบหู

 

ear tag

ป้ายติดหู

 

microchip

ไมโครชิป

 

barcode

รหัสแท่ง, บาร์โค้ด

 

microchip implantation

การฝังไมโครชิป

 

microchip scanner

เครื่องตรวจอ่านไมโครชิป

 

toenail clipper

อุปกรณ์ขลิบเล็บ

 

marking system

ระบบการทำป้าย/ฉลาก

 

electrophysiology equipment

เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าในร่างกาย

 

euthanasia

การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ

 

euthanasia equipment

เครื่องมือทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ

 

gavage

การให้สารเหลวทางปากหรือจมูกผ่านหลอดสู่กระเพาะ

 

oesophagostomach tube

หลอดให้สารเหลวทางปากสู่กระเพาะ

 

nasogastric tube

หลอดให้สารเหลวทางจมูกสู่กระเพาะ

 

oral administration

การให้อาหาร ยา หรือสารทางปาก

 

feeding tube

หลอดให้อาหาร ยา หรือสารทางปาก

 

guillotine

เครื่องตัดคอสัตว์, กิโยติน

 

animal handling

การจับต้องสัตว์

 

restraint

การควบคุมสัตว์

 

animal handling and restraint

การจับต้องและควบคุมสัตว์

เป็นการสัมผัสสัตว์ จับสัตว์ เพื่อปฏิบัติการกับสัตว์

restrainer

เครื่องมือควบคุมสัตว์

 

hazard

ภัย, อันตราย

 

humane killing (n.)

การทำให้ตายอย่างมีมนุษยธรรม

 

incubator (n.)

ตู้อบ, ตู้ฟัก, ตู้บ่ม

 

infusion (n.)

การปล่อยสารเหลวเข้าผสม

เช่น การหยด หรือการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ

(จบ วันที่ 24 กพ. 55)

intravenous

เข้าเส้นทางหลอดเลือดดำ

 

intravenous infusion (n.)

การปล่อยสารเข้าทางหลอดเลือดดำ

 

intra-arterial

ทางหลอดเลือดแดง

 

intra-arterial injection

การฉีดเข้าหลอดเลือดแดง

 

intravenous injection

การฉีดเข้าเส้นหลอดเลือดดำ

 
     

intravenous fluid

สารเหลวสำหรับฉีดเข้าเส้นหลอดเลือดดำ

เช่น น้ำเกลือ, Lactate Ringer’s solution, ฯลฯ

intubation needle

เข็มป้อนของเหลว

 

laminar flow cabinet

ตู้กรองอากาศ

ใส่รูปที่มี flow ของอากาศ  มีสองแบบคือ แบบไหลสม่ำเสมอแนวนอน (horizontal laminar flow cabinet)

และแบบไหลสม่ำเสมอแนวตั้ง (vertical laminar flow cabinet)

laminar flow hood

ที่ครอบกรองอากาศ

 

mask

หน้ากาก

 

monoclonal antibody

สารภูมิต้านทานจากโคลนเดียว

เป็นสารภูมิต้านทานที่มีความจำเพาะสูงมาก ซึ่งผลิตได้ในปริมาณมาก โดยการโคลน single hybrid cell ซึ่งผลิตขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการโดยการ fusion ระหว่าง B cell กับ tumor cell

hybridoma

ไฮบริโดม่า, กลุ่มเซลล์ลูกผสม

 

polyclonal antibody

สารภูมิต้านทานจากหลายโคลน

 

movement analysis system

ระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

 

respirator

เครื่องช่วยหายใจ

 

sampling

การสุ่มตัวอย่าง

 

teratology

วิรูปวิทยา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความบกพร่องของตัวอ่อน

urine collection equipment

อุปกรณ์เก็บปัสสาวะ