sent-comment

๘. หมวดการเลี้ยงสัตว์ (Animal Care &Management)

๘.๑ สถานที่เลี้ยงสัตว์ (Animal Facility)

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

access

ทางเข้า, การเข้าถึง

 

air flow

การไหลของอากาศ

 

air current

กระแสอากาศ

 

air circulation

การไหลเวียนของอากาศ

 

air ventilation

การระบายอากาศ

 

air change

การเปลี่ยนอากาศ

 

air quality

คุณภาพอากาศ

 

air recovery system

ระบบฟื้นฟูอากาศ

 

air recycle

การนำอากาศกลับมาใช้ใหม่

 

air filter

แผ่นกรองอากาศ, ตัวกรองอากาศ

 

filtered air

อากาศที่กรองแล้ว

 

air shower

เครื่องเป่าอากาศ

 

air curtain

ม่านอากาศ

 

facility , facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก, สถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

หมายรวมถึง อาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

มักใช้ในรูปพหูพจน์

animal facility, animal facilities

อาคารและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์

หมายรวมถึง อาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการเลี้ยงสัตว์

building equipment

อุปกรณ์อาคาร

 

building material

วัสดุก่อสร้าง

 

animal holding room, animal holding facility

ห้องพักสัตว์

 

animal room

ห้องเลี้ยงสัตว์

 

reception room

ห้องรับสัตว์

 

quarantine room

ห้องกักกันสัตว์

 

animal procedure room

ห้องปฏิบัติการทดลองสัตว์

 

animal experimentation room

ห้องเลี้ยงสัตว์ระหว่างการทดลอง

 

animal house

อาคารเลี้ยงสัตว์

 

animal housing room

ห้องเลี้ยงสัตว์

 

ante room

ห้องหน้าห้องเลี้ยงสัตว์

ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนเข้าหรือออกจากห้องเลี้ยงสัตว์  อาจอยู่ติดกับฉนวนสะอาด หรือฉนวนสกปรกก็ได้

corridor

ทางเดิน

 

barrier

สิ่งกั้น

ในการเลี้ยงสัตว์ทดลองมีสิ่งกั้นหลายระดับ

primary barrier,

สิ่งกั้นขั้นหนึ่ง

 

secondary barrier

สิ่งกั้นขั้นสอง

 

tertiary barrier

สิ่งกั้นขั้นสาม

 

behavioral testing room

ห้องทดสอบพฤติกรรมสัตว์

 

biohazard

ชีวภัย

 

biohazard room

ห้องชีวภัย

 

biosafety

ชีวนิรภัย

 

biosafety room

ห้องชีวนิรภัย

 

clean corridor

ทางเดินสะอาด

 

dual-corridor system,

ระบบทางเดินสองด้านขนาบห้อง

 

double corridor system

ระบบทางเดินมีห้องขนาบ

 

single  corridor system

ระบบทางเดินมีห้องอยู่ข้างเดียว

 

conditioning room

ห้องปรับสภาพ

หมายถึง ห้องที่ใช้เลี้ยงสัตว์ หลังจากการเคลื่อนย้าย เพื่อรอให้สัตว์ปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสถานที่นั้น

convalesce

พักฟื้นหลังการเจ็บป่วย

 

convalescence

การพักฟื้น

 

clean room

ห้องสะอาด

หมายถึง ห้องที่มีการควบคุม อนุภาคของมลสารที่แขวนลอยในอากาศ และถูกสร้างให้มีลักษณะไม่ชักนำ ไม่ปลดปล่อย และไม่เก็บกักมลสารไว้ นอกจากนี้ยังควบคุมความดันอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และอื่นๆที่จำเป็น (ตามมาตรฐาน ISO 14644-1, 1999)

containment

การกัก

หมายถึง ให้อยู่ในที่จำกัด เพื่อป้องกันและยับยั้งมิให้เชื้อโรคหรือสารพิษแพร่กระจาย

biohazard containment

การกักชีวภัย

 

biosafety cabinet

ตู้ชีวนิรภัย

 

dirty corridor

ทางเดินสกปรก

 

soiled corridor

ทางเดินสกปรก

 

containment suite

ห้องชุดเพื่อการกักเชื้อระบาด???

 

cubical housing

ชุดช่องเลี้ยงสัตว์?????

ชุดเลี้ยงสัตว์แบบแยกส่วน????

ชุดกล่องเลี้ยงสัตว์????

พื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบแบ่งสัดส่วน มีลักษณะ แบ่งเป็นช่องๆ

diagnostic laboratory

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค

 

pathology laboratory

ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

 

microbiological monitoring laboratory

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา

 

genetic monitoring laboratory

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางพันธุกรรม

 

diet preparation room

ห้องเตรียมอาหารสัตว์

 

dressing room

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

 

guard

กันครูด กันกระแทก

 

rail guard

ราวกันกระแทก

 

interstitial space

ที่ว่างเหนือฝ้า

เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบท่อต่างๆ

radioisotope  laboratory

ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารกัมมันตรังสี

 

x-ray room

ห้องฉายรังสีเอ็กซ์

 

isolation areas

บริเวณแยกสัตว์ติดเชื้อ

เป็นพื้นที่ที่ใช้แยกสัตว์ที่ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยออกจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์

janitor room

ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด

 

laundry room

ห้องซักอบผ้า

 

lift platform

ชานขนของเข้าลิฟท์

 

loading dock

เทียบรับของ

 

air lock room

ห้องแอร์ล็อค

a chamber that provides access to space where air is under pressure

locker

ชุดตู้เก็บของ

ตู้ที่ใช้เก็บของส่วนบุคคล

marshalling area, control room

ห้องควบคุม

 

monitoring device

อุปกรณ์แสดงข้อมูลการตรวจสอบ

เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตามตรวจสอบสภาวะภายในห้อง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ เป็นต้น ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

perfusion

กำซาบ

เป็นการทำให้ของเหลวผ่านเข้าไป

necropsy

ชำแหละซากสัตว์, ผ่าซากสัตว์

 

autopsy

ชันสูตรซากสัตว์

เก็บชิ้นเนื้อจากซากเพื่อชันสูตร

operating room, surgery room

ห้องผ่าตัด

 

pre-operating room

ห้องเตรียมการก่อนผ่าตัด

 

surgeon scrub room

พื้นที่ล้างมือก่อนทำศัลยกรรม

 

post- operating room

ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด

 ห้องเลี้ยงสัตว์ชั่วคราว หลังการผ่าตัด

recovery

การฟื้นคืนสภาพเดิม

 

recovery room

ห้องพักฟื้นคืนสภาพเดิม

ห้องพักฟื้นเพื่อรอคืนสภาพเดิมหลังการผ่าตัด

pass box

ช่องส่งผ่าน

เป็นช่องส่งผ่านสิ่งของ  อุปกรณ์ ระหว่างห้อง

power interruption alarm

สัญญาณเตือนไฟฟ้าขัดข้อง

 

power systems backup

ระบบไฟฟ้าสำรอง

 

radiographic suite

ห้องบันทึกภาพถ่ายรังสี

 

receiving room

ห้องรับสัตว์

เหมือน reception room

recording device

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

 

remote monitoring system

ระบบตรวจสอบระยะไกล

 

security system

ระบบความปลอดภัย

 

storage room

ห้องเก็บของ

 

support area

พื้นที่สนับสนุน

 

surgery suite

ห้องชุดผ่าตัด

 

surgical supply and surgical work room

พื้นที่เตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด

 

temperature control device

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

 

temperature monitoring device

อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ

 

temperature recording device

อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

 

vestibule

ห้องทางเข้าอาคาร

 

washing area

พื้นที่ชำระล้างทำความสะอาด

 

๘.๒ สภาวะแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

air distribution

การกระจายอากาศ

 

air change

การเปลี่ยนอากาศ

 

enrichment

สภาพที่ได้รับการปรุงแต่ง

สิ่งต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ช่วยทำให้สัตว์มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่เครียด

humidity

ความชื้น

 

relative humidity

ความชื้นสัมพัทธ์

 

light

แสง

 

lighting

การให้แสงสว่าง

 

pressure

ความดัน, ความกด

 

negative pressure

ความดันลบ

ความดันที่เปรียบเทียบกับบรรยากาศ

positive pressure

ความดันบวก

 

relative pressure

ความดันสัมพัทธ์

เปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศ

pressurization

การสร้างความดัน

ความดันที่เปรียบเทียบกับบรรยากาศ

vacuum

สุญญากาศ

 

sound

เสียง

 

temperature

อุณหภูมิ

 

ambient temperature

อุณหภูมิปกติที่ไม่ได้ควบคุม

 

ventilation

การระบายอากาศ

 

vibration

การสั่นสะเทือน

 

air circulation

อากาศหมุนเวียน

 

air turbulence

อากาศแปรปรวน

 

๘.๓ วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพแวดล้อม

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

air handling unit (AHU)

เครื่องปรับและหมุนเวียนอากาศ

หน้าที่เบื้องต้นของ AHU คือการนำอากาศจากภายนอกเข้ามา ปรับให้ร้อนหรือเย็นตามต้องการ และส่งอากาศไปในอาคาร อากาศที่ส่งเข้าไปจะถูกระบายออกเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยจะหมุนเวียนนำมาใช้อีกหรือไม่ ขึ้นกับระบบ

air handling unit (AHU)

ชุดควบคุมระบบอากาศ

 

humidifier

เครื่องทำความชื้น

 

dehumidifier

เครื่องลดความชื้นในอากาศ

 

HVAC system

ระบบปรับอากาศ

heating, ventilation and air conditioning system

timer

เครื่องตั้งเวลา

เช่น ใช้ตั้งเวลาเพื่อควบคุมแสง

automatic timer

เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ

 

hygrometer

เครื่องวัดความชื้น

 

wet-dry bulb thermometers

เทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก สำหรับหาความชื้นสัมพัทธ์

maximum-minimum thermometer

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด

เครื่องวัดอุณหภูมิแตกต่างสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง

current flow unit (CFU)

หน่วยการไหลของอากาศ

 

exhaust fan

พัดลมดูดอากาศ

 

pressure gauge

หน้าปัทม์แสดงความดัน

 

manometer

เครื่องวัดความดันของเหลว

 

barometer

เครื่องวัดความดันอากาศ

 

๘.๔ การป้องกันการติดเชื้อ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

Animal Biosafety Level (ABSL)

ระดับชีวนิรภัยในสัตว์

ระบบการป้องกันอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระดับต่างๆ ตามระดับอันตรายซึ่งมี 4 ระดับ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์

acidification

การทำให้เป็นกรด

ใช้สำหรับการป้องกันการติดเชื้อในน้ำดื่มสัตว์

biohazard room

ห้องชีวภัย

 

biohazard

ชีวภัย

เช่น เชื้อโรค

biohazard containment

ที่กักกันชีวภัย

 

biosafety cabinet

ตู้ชีวนิรภัย

 

chlorination

การเติมคลอรีน

การเติมคลอรีนหรือกรดเกลือในน้ำดื่มสำหรับสัตว์ให้มีสภาพเป็นกรด (pH 2.5) เพื่อฆ่าเชื้อโรค

decontamination

การกำจัดสิ่งปนเปื้อน

 

sterilization

การทำให้ปลอดเชื้อ

การทำให้ปลอดเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ

๘.๕ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

air filtration

การกรองอากาศ

 

air filter

เครื่องกรองอากาศ

 

pre filter

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น หรือแผ่นกรองอากาศชั้นแรก

เป็นแผ่นกรองอากาศที่ใช้ติดตั้งก่อนหน้า HEPA filter มีรูกรองอากาศขนาด > 0.3 ไมครอน

HEPA filter

ชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

High Efficiency Particle Absorption (HEPA) มีรูกรองอากาศขนาด 0.3 ไมครอน

water filtration

การกรองน้ำ

 

animal transfer station

ที่ส่งผ่านสัตว์

 

autoclave

เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อ

เป็นตู้อบฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนจากไอน้ำและความดัน มีทั้งแบบประตูด้านเดียว แบบประตูสองด้าน แบบที่มีและไม่มีระบบสุญญากาศ มีหลายขนาดแบ่งขนาดตามปริมาตร 

hot air oven

ตู้อบร้อน

เป็นตู้อบที่ใช้ความร้อนแห้ง

fumigation

การรมควัน

เป็นวิธีการอบและรมควันในพื้นที่ที่ปิดสนิทเพื่อฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี เช่น formaldehyde, chlorine dioxide, H2O2

fumigator

เครื่องรมควัน

 

fogging

เป็นหมอก

 

fogging machine

เครื่องทำหมอก

 

spray

พ่น

 

bedding dispenser

เครื่องจ่ายวัสดุรองพื้น

เป็นเครื่องใส่วัสดุรองพื้นในกรงเลี้ยงสัตว์

bedding disposal

การกำจัดวัสดุรองพื้น

 

bottle filler

เครื่องกรอกน้ำใส่ขวด

 

cage washer

    cabinet---

    tunnel---

    rotary ---

เครื่องล้างกรง

---แบบตู้

---แบบอุโมงค์

---แบบหมุนรอบ

 

cabinet rack washer

เครื่องล้างชั้นวางกรงแบบตู้

 

cubicle

ห้องเล็กๆ

ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์

deionization equipment

อุปกรณ์ขจัดไอออน

อุปกรณ์ที่ใช้กำจัดอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าในน้ำ

digestor

เครื่องย่อยสลาย

 

dry heat sterilizer

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง

 

steam sterilizer

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

ความหมายเหมือน autoclave

dump station

ที่ทิ้งขยะ

 

dunk tank

ถังจุ่ม

ใช้สำหรับบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ

pass box

ช่องผ่าน

เป็นช่องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เช่น UV ไว้เพื่อฆ่าเชื้อ

feeding dispenser

เครื่องจ่ายอาหาร

 

incinerator

เตาเผา

ใช้เผาขยะและซากสัตว์

isolator

ตู้แยก

ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ปลอดเชื้อ หรือสำหรับสัตว์ที่มีเชื้อเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายออกสู่ภายนอก

reverse osmosis

การดูดซึมน้ำแบบผันกลับ

เป็นเครื่องกรองน้ำให้บริสุทธิ์

sterilizer

เครื่องฆ่าเชื้อ

 

waste disposal

การกำจัดของเสีย

ของเสียหมายถึงของเสียทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยง และใช้สัตว์

๘.๖ ระบบการเลี้ยงสัตว์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

conventional system

ระบบตามธรรมเนียมปฎิบัติ

เป็นระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที่ไม่มีการป้องกันการติดเชื้อ ที่เคยปฏิบัติกันมา

clean conventional system

ระบบตามธรรมเนียมปฎิบัติอย่างสะอาด

เป็นระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที่เริ่มมีการป้องกันการติดเชื้อ แต่ไม่ถึงกับปลอดเชื้อ

strict hygienic conventional system

ระบบตามธรรมเนียมปฎิบัติแบบอนามัยเข้ม

สำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที่มีการป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับปลอดเชื้อ

specific/specified pathogen free

ปลอดจากเชื้อก่อโรคจำเพาะ

สำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที่มีการป้องกันการติดเชื้อถึงระดับปลอดเชื้อที่ระบุไว้

germ free

ปลอดเชื้อ

สำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที่มีการป้องกันการติดเชื้อถึงระดับปลอดเชื้ออย่างสมบูรณ์

barrier

สิ่งกีดกั้น(เชื้อโรค)

เช่น สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ต่างๆที่นำมาใช้ป้องกันเชื้อโรค

barrier maintained

มีสิ่งกีดกั้น(เชื้อโรค)

 

minimum barrier maintained

มีสิ่งกีดกั้นน้อยที่สุด

 

maximum barrier maintained

มีสิ่งกีดกั้นมากที่สุด

 

Isolator maintained (system)

ระบบการเลี้ยงสัตว์ในตู้แยก

การเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดเชื้อ ในตู้ปลอดเชื้อ หรือการเลี้ยงสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วในตู้ปลอดเชื้อ

๘.๗ วัสดุเลี้ยงสัตว์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

bedding

วัสดุรองพื้น

วัสดุที่ใช้รองพื้นกรง คอก เช่น ขี้เลื่อย ขี้กบ ฟาง กระดาษ เป็นต้น เดิมเคยใช้คำว่า “วัสดุรองนอน”

bin

ถัง

 

bottle holder

ที่ยึดขวด

สำหรับยึดขวดน้ำในกรงสัตว์

wood chip

ชิ้นไม้เล็กๆ

ใช้สำหรับเป็นวัสดุรองพื้น

breeding cage

กรงผสมพันธุ์สัตว์

 

cage card

ป้ายหน้ากรง

 

cage card holder

กรอบป้ายหน้ากรง

เป็นกรอบสำหรับใส่ป้ายหน้ากรงสัตว์

cage

กรง

 

cage top, lid

ฝากรง

 

cage cover

ฝาครอบกรง

 

filter top

ฝาครอบกรงที่มีแผ่นกรองอากาศ

 

cage lock

ที่ล็อกกรง

 

cage rack

ชั้นวางกรง

 

disposable cage

กรงใช้แล้วทิ้ง

 

to feed

ให้อาหาร

 

feed bowl

ชามอาหารสัตว์

 

feeder

อุปกรณ์ให้อาหาร

 

germfree chamber

ตู้ปลอดเชื้อ

เป็นตู้แยก (isolator) แบบหนึ่ง

inhalation chamber

ตู้รมยา

ใช้สำหรับทำให้สัตว์สลบ หรือตาย

Individual Ventilated  Cage

กรงเดี่ยวแบบมีระบบระบายอากาศ

 

maternity cage or box

กรงแม่สัตว์ตกลูก

กรงสำหรับแม่กระต่ายออกลูก

metabolism cage, metabolic cage

กรงเมแทบอลิซึม

เป็นกรงที่ใช้เพื่อเลี้ยงสัตว์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกายของสัตว์ กรงมีลักษณะที่สามารถแยกอุจจาระ ปัสสาวะ และอาหาร ไม่ให้ปะปนกัน เพื่อการศึกษาเมแทบอลิซึม

modular kennel

กรงสุนัขแบบโมดูล

กรงสุนัขที่มีขนาดและรูปร่างแบบเดียวกันนำมาต่อกันเป็นชุดๆ   กรงสุนัขซึ่งเป็นขนาดที่ผลิตตามมาตรฐาน นำมาประกอบกัน

out door housing

ที่อยู่กลางแจ้ง

 

outdoor run

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง

 

outdoor panel

คอกกลางแจ้ง

คอกที่ใช้แผงกั้น

pellet bedding

วัสดุรองพื้นแบบเม็ด

 

pen

คอกสัตว์

 

shaving bedding

ขี้กบรองพื้น

ขี้กบจากไม้ที่ใช้เป็นวัสดุรองพื้น

saw dust bedding

ขี้เลื่อยรองพื้น

 

husk bedding

แกลบรองพื้น

 

shelf, shelves, shelving

ชั้น

 

shoe box cage

กรงแบบกล่องรองเท้า

 

mesh wire cage

กรงพื้นตาข่าย

 

sipper tube

หลอดจิบน้ำ

 

suspended wire bottom cage

กรงพื้นตาข่ายแบบแขวน

 

ventilated rack

ชั้นวางกรงที่มีระบบระบายอากาศ

 

individual ventilated rack, IVC

ชั้นวางกรงมีระบบระบายอากาศแยกแต่ละกรง

 

water bowl

ชามใส่น้ำ

 

bottle stopper

จุกขวด

 

feed hopper

กล่องให้อาหารสัตว์

 

feed jar

โถให้อาหารป่น