sent-comment

๑. หมวดสัตว์ทดลอง และสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

คำอธิบาย/ตัวอย่าง

animal model

สัตว์ตัวแบบ

ตัวแบบ หมายถึง ตัวแทนของสิ่งที่เราจะศึกษา เปรียบเทียบได้กับ “นางแบบ, นายแบบ” ซึ่งเป็นตัวแทนที่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นๆ แตกต่างจาก  “ต้นแบบ” ซึ่งในเชิงสถาปัตยกรรม “ต้นแบบ” มาจากคำว่า "โพรโตไทฟ์( prototype)

amphibian

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์ที่ดำรงชีพอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ เช่น กบ เขียด เป็นต้น

invertebrate

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

(ใช้ตามพจนานุกรมวิทยาศาสตร์) เช่น หอย กุ้ง เป็นต้น

vertebrate

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

(ใช้ตามพจนานุกรมวิทยาศาสตร์) เช่น สุนัข แมว กระต่าย ปลา เป็นต้น

reptile

สัตว์เลื้อยคลาน

เช่น งู จระเข้ เป็นต้น

laboratory animal

สัตว์ทดลอง

สัตว์ที่จัดกลุ่มไว้เพื่อใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ (สัตว์ในกลุ่มที่ใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ) เช่น หนูแรท หนูเมาส์ หนูตะเภา กระต่าย

experimental animal

สัตว์ที่ถูกใช้ทดลอง

สัตว์ที่นำมาใช้ทดลองในงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ม้า งู แพะ วัว เป็นต้น

laboratory rat

หนูแรททดลอง

หนูแรทที่นำมาใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ

farm animal

สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นใช้เป็นอาหาร เช่น(ได้แก่) วัว ควาย ไก่ แพะ หมู เป็นต้น หรือใช้แรงงาน เช่น (ได้แก่) ม้า วัว ควาย เป็นต้น

livestock

ปศุสัตว์

สัตว์เพื่อเกษตรกรรมหรือสัตว์เกษตร/การเกษตร เลี้ยงไว้เพื่อขาย ทำรายได้ เช่น ไก่ วัว หมูเป็นต้น

avian

สัตว์ปีก, เกี่ยวกับนก

สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีปีก ไม่เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ใน   Class Aves เช่น นก เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น

Chimpanzee

ชิมแพนซี

ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ไม่มีหาง สมองมีการพัฒนาสูง 

Chimpanzee

ชิมแพนซี

ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ไม่มีหาง สมองมีการพัฒนาสูง

Chinchilla

ชินชิลลา

สัตว์มีฟันแทะชนิดหนึ่ง อยู่ในอันดับ Rodentia, Chinchilla laniger

disease model

[สัตว์ที่ใช้เป็น]ตัวแบบโรค (สัตว์ตัวแบบโรค)

ตัวอย่างสัตว์ที่นำมาใช้เป็นตัวแบบโรค เช่น ลิงเป็นตัวแบบของโรคโปลิโอ

ferret

เฟอร์เรท

สัตว์ลักษณะคล้ายพังพอน อยู่ในวงศ์ Mustelidae มีชื่อเฉพาะเรียกเพศเมียว่า จิล( jill), เรียกเพศผู้ว่าฮอบ( hob) เรียกลูกว่า คิทเท่นkitten

fowl

สัตว์ปีก

สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีปีก ไม่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นก เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น

hen

ไก่ตัวเมีย

ไก่เริ่มไข่ได้

chicken

ลูกไก่

ลูกไก่อายุ ๒-๔ สัปดาห์

cock

ไก่ตัวผู้

 

broiler

ไก่กระทง

ไก่เนื้อที่เลี้ยงไว้เมื่อน้ำหนักถึงขนาดกำหนดก็ใช้เป็นอาหาร

poultry

สัตว์ปีก

เป็ด ไก่ ที่เลี้ยงเอาเนื้อเป็นอาหาร

Fowl, poultry

ไก่ลูกพันธุ์, ลูกเป็ดลูกไก่

ขอเอาไว้พิจารณาภายหลัง

rooster

ไก่พ่อพันธุ์

ไก่พ่อเล้า  ไก่โต้ง

frog

กบ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

toad

คางคก

 

gerbil, jerd

เจอร์บิล, เจอร์ด

หนูทะเลทรายลักษณะคล้ายหนูเมาส์หรือหนูแรท หางยาวมีพู่ที่ปลายหาง  อยู่ใน subfamily Gerbillinae  

guinea pig, cavy

หนูตะเภา

สัตว์มีฟันแทะอยู่ใน วงศ์ Caviidae มีอยู่หลายชนิด (species)

hairless animal

สัตว์ไร้ขนอย่างไม่สมบูรณ์

สัตว์ที่ไม่มีขน เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ อาจมีขนขึ้นอยู่บางส่วน เช่น hairless mouse, hairless rat เป็นต้น

nude animal

สัตว์ไร้ขนอย่างสมบูรณ์

สัตว์ที่ไม่มีขน เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ เป็นสัตว์ที่ไม่มี thymus gland เช่น nude mouse, nude rat, nude guinea pig

nude

ไร้ขนอย่งสมบูรณ์

สัตว์ที่ไม่มีขน เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ เป็นสัตว์ที่ไม่มี thymus gland เช่น nude mouse, nude rat, nude guinea pig

hamster

หนูแฮมสเตอร์

สัตว์ฟันแทะ หากินกลางคืน ขุดรูอยู่ เป็นนักสะสมอาหารในกระพุ้งแก้ม มีหลายชนิด (species)

immunodeficiency model

[สัตว์ที่ใช้เป็น]สัตว์ตัวแบบภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สัตว์ที่เป็นแบบจำลองแสดงภาวะระบบสร้างภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง

macaque

ลิงมาแคค

ลิงโลกเก่าในสกุล Macaca อยู่ในวงศ์ Cercopithecoidae เช่น ลิงวอก ลิงแสม ลิงกัง ลิงเสน (ใส่รูป)

monkey

ลิง

คำเรียกลิงทั่วไป

  

Rhesus monkey

ลิงวอก

ลิงโลกเก่า  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macaca mulatta ไวต่อการติดเชื้อวัณโรค และอาจเป็นพาหะนำโรคบีไวรัสของลิง (monkey B-virus)

Cynomol(o)gus monkey, (crab-eating monkey)

ลิงแสม, ลิงหางยาว

ลิงโลกเก่า  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macaca fascicularis ไวต่อการติดเชื้อวัณโรค และอาจเป็นพาหะนำโรคบีไวรัสของลิง( monkey B-virus )

pig-tailed monkey

ลิงกัง

ลิงโลกเก่า  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macaca nemestrina ไวต่อการติดเชื้อวัณโรค และอาจเป็นพาหะนำโรคบีไวรัสของลิง (monkey B-virus) 


stump-tailed monkey

ลิงเสน

ลิงโลกเก่า  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macaca arctoides ไวต่อการติดเชื้อวัณโรค และอาจเป็นพาหะนำโรคบีไวรัสของลิง( monkey B-virus)

marmoset

ลิงมาร์โมเสท

ลิงขนาดเล็กชนิดหนึ่งของอเมริกาใต้ มีหางยาวเป็นพวง กินผลไม้   หากินกลางวัน

mini pig, miniature pig

หมูแคระ

หมูสายพันธุ์หนึ่งมีลักษณะแคระ

  

mouse (mice,pl.)

หนูเม้าส์

Mus musculus ซึ่งไม่เรียกว่า หนูถีบจักร หนูขาวเล็ก หนูพุก

mice

หนูเม้าส์

Mus musculus ซึ่งไม่เรียกว่า หนูถีบจักร หนูขาวเล็ก หนูพุก

primates

ไพรเมท

สัตว์ประเภท ลิง ค่าง (langur) ชะนี (gibbon) มีหางหรือไม่มีหาง (คำนี้มีความหมายรวมถึงคนด้วย)รวมทั้งคน

non-human primate

ไพรเมทที่ไม่ใช่มนุษย์

สัตว์จำพวกลิงใหญ่ไม่มีหางเช่น ชิมแปนซี กอริลลา อุรังอุตัง ชะนี (ape), รวมทั้งลิงมีหาง (monkey)

rabbit

กระต่าย

อยู่ใน อันดับ Lagomorpha 

             สกุล Oryctolagus

                   ชนิด cuniculus

คำที่เกี่ยวเนื่อง

buck  หมายถึง กระต่ายเพศผู้

doe   หมายถึง กระต่ายเพศเมีย

pup  หมายถึง  ลูกกระต่าย

animal testing

การทดสอบกับสัตว์

(เป็นคำเพิ่มเติม)

rat

หนูแรท

อยู่ใน อันดับ Rodentia มีอยู่หลายชนิด ชนิดที่ใช้มากในงานทางวิทยาศาสตร์ คือ Rattus norvegicus

ไม่ควรเรียกว่า หนูขาว หนูขาวใหญ่ หนูท้องขาว หรือ หนูพุก

sentinel animal

สัตว์ตรวจสอบความปลอดเชื้อ ,

สัตว์ตรวจเชื้อ ,

สัตว์ตรวจเชื้อโรค

สัตว์เตือนภัย

สัตว์ที่นำมาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อใช้ตรวจสอบความปลอดเชื้อ

Xenopus

กบซีโนปุส

Xenopus laevis มีชื่อสามัญว่าอาฟริกัน คลอด์โทด( African clawed toad )