ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
            ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ที่ได้รับรองมาตรฐาน คกส.
     โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

   ลำดับ  คกส. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คกส.  ระยะเวลาให้การรับรอง

 

  001/2015

 

คกส. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่ 

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

   002/2015

 

คกส. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

  003/2015

 

คกส. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่ 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

 

  004/2017

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. 

29-30 มีนาคม 2560

 ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่ 

 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม  พ.ศ. 2563 

 

คกส. ที่ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์

                       เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.)

 

    ลำดับ                   คกส. ขอรับการตรวจประเมิน          กำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน
    005/2017  มหาวิทยาลัยพะเยา  8-9 พฤษภาคม 2560 

                  ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง

                     ประมาณ 8 สิงหาคม 2561

   006/2017  คกส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2560

ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง  

ประมาณ 20 กันยายน 2561

    007/2018

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 15-16 พฤษภาคม 2561

ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง

ปนะมาณ 9 กันยายน 2561