Home

 

 

 
   ชื่อ: ดร.ประดน จาติกวนิช

ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการ

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ทำงาน: สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

   ชื่อ: ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จอมจิน จันทรสกุล

ตำแหน่ง: กรรมการ

ที่อยู่:  เลขที่ 51/27 ซอยจุฬาเกษม ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ที่ทำงาน: นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

 

 ชื่อ:  ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. ชุมพล ผลประมูล

ตำแหน่ง: กรรมการ

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 66 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ที่ทำงาน:  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ชื่อ: ดร. ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา

ตำแหน่ง:  กรรมการ

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ทำงาน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 ชื่อ: รศ.ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการ

ที่อยู่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่ทำงาน: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ชื่อ: นายสัตวแพทย์ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา

ตำแหน่ง: กรรมการ

ที่อยู่: เลขที่ 102/22 หมู่บ้านลัดดาถนนรัตนาธิเบศน์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ที่ทำงาน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

 

 ชื่อ: นายธานี ศุขกลิ่น

ตำแหน่ง: กรรมการ

ที่อยู่: ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ที่ทำงาน: ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ชื่อ: สัตวแพทย์หญิง เรวดี บุตราภรณ์

ตำแหน่ง: กรรมการ

ที่อยู่:  เลขที่ 100/35 หมู่บ้านมณียา ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ที่ทำงาน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

 ชื่อ: นางสาว.รังสิวรรณ เพชรอินทร์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ทำงาน: สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 ชื่อ: นางสาว.ชุติมา เภตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ทำงาน: สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ