การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2554


The First Thai National Symposium on Animal Care and Use for Scientific Purpose
(The 1st TACUS)& Laboratory Animal Trade Exhibition 2011

11-13 July 2011

การผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ทดลอง โดย คุณประพาศ งั่นบุญศรี และ คุณประพันธ์ศิลป์ ถาพิลา

Trend of Inhalation Exposure Testing: Development of Method for In-Vivo and In-Vitro Inhalation Exposure Testing by Mr. Kazuo Kanazawa