การอบรม เรื่อง “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

หัวข้อเรื่อง

วิทยากร

 

ความสำคัญของสถิติกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์

ดร.ประดน จาติกวนิช

 adobe-pdf-logo

กระบวนการวิจัย

รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ

 adobe-pdf-logo

แนะนำโปรแกรม R และการติดตั้งโปรแกรม

ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์

 adobe-pdf-logo

การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย และการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์

 adobe-pdf-logo

หลักการวางแผนการทดลอง การวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  และการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี

 adobe-pdf-logo

การวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี

 

การวางแผนการทดลองแบบ Latin Square Design (LSD) และการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี

 

การวางแผนการทดลองแบบ Repeated Measure Design และการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์

 

การวางแผนการทดลองแบบ Factorial และ Nested Design และการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

 adobe-pdf-logo

การวางแผนการทดลองแบบ Split Plot

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

 

ตัวอย่างงานวิจัยและกรณีศึกษา และวางแผนการทดลองในแต่ละกลุ่ม (กิจกรรมกลุ่ม)

คณะวิทยากร

 

ปัญหาที่พบบ่อยในการวางแผนการทดลอง

รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ

 adobe-pdf-logo  adobe-pdf-logo