การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
: ปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์สู่มาตรฐานสากล
วันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง Crystal Ballroom ชั้น ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ

 

ประเด็น

วิทยากร

ดาวน์โหลด

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

 

บทบาทของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.วช.)

ดร.ประดน  จาติกวนิช

สลช.วช.

 

แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ดร.ประดน  จาติกวนิช

สลช.วช.

 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 

มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ  อยุธยา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน  (มคกส.)และการรับรองมาตรฐาน

ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ  อยุธยา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗    มองไกลสู่อนาคต

 

 

มาตรฐานข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สพ.ญ.เรวดี  บุตราภรณ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

N/A

นางกาญจนา  เข่งคุ้ม

มหาวิทยาลัยมหิดล