Painting Competition


 การประกวดวาดภาพจินตนาการสัตว์ทดลอง

 

C17การประกวดวาดภาพจินตนาการสัตว์ทดลองครั้งที่
1st Painting Competition
ภาพผลงานชนะการประกวด

C17การประกวดวาดภาพจินตนาการสัตว์ทดลองครั้งที่ ๒
2nd Painting Competition
ภาพผลงานชนะการประกวด

C17 การประกวดวาดภาพจินตนาการสัตว์ทดลองครั้งที่ ๓
3rd Painting Competition
ภาพผลงานชนะการประกวด

C17 การประกวดวาดภาพจินตนาการสัตว์ทดลองครั้งที่ ๔
4th Painting Competition
ภาพผลงานชนะการประกวด

C17 การประกวดวาดภาพจินตนาการสัตว์ทดลองครั้งที่ ๕
5th Painting Competition
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
ภาพผลงานชนะการประกวด