Articles

 

 

 

โครงการ กำหนดการ และเอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)
หัวข้อ "การจัดทำ SOPs การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"