Articles

 

 

โครงการรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

 
 

หนังสือนำส่งเอกสาร เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 1

 

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือก รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 2

 

ใบสมัคร รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้ง 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 3

 

แบบประเมินผู้สมัครฯ โดยผู้กำกับสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 4

 

แบบประเมินผู้สมัครฯ โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

(ผู้ควบคุมงาน หรือ สัตวแพทย์ประจำหน่วย)

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 5

 

แบบประเมินผู้สมัครฯ โดยผู้ร่วมงาน

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 6

 

แบบประเมินผู้สมัครฯ โดยนักวิจัยหรือผู้ใช้สัตว์

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 7

 

รายงานผลการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

 

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว 8