Articles

   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" รุ่นที่ 3

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3