Articles

 

   

โครงการ "รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น"     

 
หนังสือนำส่งเอกสารเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๑         

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือก รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๒

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๓

แบบประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ ประเมินโดย ผู้กำกับสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๔

แบบประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑  

ประเมินโดย ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๕
แบบประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ ประเมินโดย ผู้ร่วมงาน แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๖

แบบประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ ประเมินโดย นักวิจัยหรือผู้ใช้สัตว์

แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๗
รายงานการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ แบบฟอร์ม สพสว.- ที อี คิว ๘
แผ่นประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑