Articles

            พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
 
    พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับภาษาไทย)             
    Animals for Scientific Purposes Act, B.E. 2558 (A.D. 2015).  
    ประกาศ ระเบียบ ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา
      จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 
  1

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

    เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา 8(4)
  2

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

มาตรา 8(4)
      คณะกรรมการ  
  3

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา 5
 

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

มาตรา 9
  5

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

มาตรา 15
 

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 16

มาตรา 16
      การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา 31

มาตรา 31
   

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา 32 (1)

มาตรา 32(1)
    9

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    เรื่อง การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง 

มาตรา 32(1)
  10

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการนำเข้า ส่งออก นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 32 (2)

มาตรา 32(2)
    11

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ พ.ศ. 2560

มาตรา 33(2)
    12

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. 2560

มาตรา 33(3)
  13

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ พ.ศ. 2561

 

 
      สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
    14

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 21

มาตรา 21
    15

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา 25

มาตรา 25
    16

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    เรื่องกำหนดแบบแจ้งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มาตรา 25
    17

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง การปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดำเนินการ ตามมาตรา 26

มาตรา 26
    18

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

มาตรา 8(11)

มาตรา 23
    19

 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    เรื่อง กำหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ

มาตรา 22(4)

มาตรา 25(4)

      พนักงานเจ้าหน้าที่  
    20

★ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

    เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มาตรา 3
    21

★ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

    เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มาตรา 36
    22 ★ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุมาเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 34
    23

★ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    รื่อง วิธีการและมาตรการรักษาความลับของเอกสารข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

มาตรา 3
  24

 

★ ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

    รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

มาตรา 34(3)
   

แบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 
      ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    
    1 ★ แบบจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรา 21
   แบบแจ้งการสร้างหรือใช้สถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 21)  มาตรา 21
  ★ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานที่ดำเนินการ มาตรา 25 
  ★ แบบแจ้งการดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ดำเนินการหรือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการขึ้นใหม่ มาตรา 25
  ★ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดสัตว์ตามที่ได้แจ้งไว้ในมาตรา 31 มาตรา 25
  ★ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการหรือสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ มาตรา 25 
  ★ แบบแจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานที่ดำเนินการ มาตรา 25 
  ★ แบบแจ้งการย้ายสถานที่ดำเนินการ มาตรา 25 
  ★ แบบแจ้งการเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรา 25 
    10  ★ แบบแจ้งข้อมูลของสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ มาตรา 22(4)
มาตรา 25(4)
       ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
    11   คำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  มาตรา 27
    12 ★ Application for an Animal Use License  (Only for Foreigners)   
    13 ★ คำขอรับใบอนุญาตผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรา 27
  14 ★ แบบแจ้งการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 31) มาตรา 31
    15 ★ แบบแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา 32 (1)) มาตรา 32(1)
    16

★ แบบฟอร์มรายงานการขายสัตว์ทดลองประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ....) 1 ตุลาคม พ.ศ. .... - 30 กันยายน พ.ศ. .... 

มาตรา 32(1)
    17 ★ แบบแจ้งการดำเนินการนำเข้าซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32 (2)) มาตรา 32(2)
    18 ★ แบบแจ้งการดำเนินการนำผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32 (2)) มาตรา 32(2)
    19 ★ แบบแจ้งการดำเนินการส่งออกซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 32 (2)) มาตรา 32(2)
    20 ★ ใบแจ้งการนำสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ถึง ณ สถานที่ดำเนินการ มาตรา 32(2)
      คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)  
 

 

 

21

 

 

 

★ แบบรายงานประจำ 6 เดือน คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

มาตรา 23

มาตรา 24

มาตรา 31