Articles

 

 

 โครงการอบรมสถิติหลักสูตร 2
 กำหนดการอบรมสถิติหลักสูตร 2  

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร ๒ "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" 
          รุ่นที่ 1              
                รุ่นที่ 2