Articles

 

         ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
                        ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ที่ได้รับรองมาตรฐาน คกส.
             โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
                               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ลำดับ  คกส. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน คกส.  กำหนดการส่งรายงาน คกส.
 001/2015  คกส. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 หลังจากวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
ไม่เกิน ๒ เดือน
 002/2015  คกส. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 หลังจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ไม่เกิน ๒ เดือน
 003/2015  คกส. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ได้รับการรับรอง มคกส. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ไม่เกิน ๒ เดือน 

 

     คกส. ที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
                       เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.)

 

 ลำดับ  คกส. ขอรับการตรวจประเมิน  กำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน
 001/2016 คกส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 002/2016 คกส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลื่อน
 ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙