Home

 


★ เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสุานที่ดำเนินการ" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรี 

 

★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ " รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

★ เอกสารโครงการและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ " รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

★ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

 

★ ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "Imaging Modality and Comparative Pathology for Laboratory Rodents" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

  

★ ICLAS Newsletter (issue 2 Feb. 2018)  new18

 

★ ประกาศ ระเบียบ และแบบฟอร์ม ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  


★ ขอเชิญอ่านและดาวโหลด บทความทางวิชาการ Laws, Regulations, Guidelines and Standards for Animals Care and Use for Scientific PurPoses in the Countries of Singapore, Thailand, Malaysia and India

 

★ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ "เลขที่ใบแจ้ง" การยื่นจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

★ เอกสารประกอบสัมมนาคณะกรรมการกำกัลดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

  

★ ข้อมูลสถิติผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ แยกตามหน่วยงาน (ขอแจ้งปิดปรับปรุงข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูลของหน่วยงานตนเอง โปรดติดต่อ admin@ labanimals.net)

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ การอบรม "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน 

 

 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ภาพบรรยากาศ การให้คำแนะนำและความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558  

วันที่ 17 มกราคม 2561

ณ กรมหม่อนไหม

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 6/2560  

 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 5/2560 (ชาวต่างประเทศ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม ศ.ดร. สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่่ 3/2560
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา


ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจง การให้ข้อมูลในระบบ electronics รายงานประจำ 6 เดือน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560


ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์

วันที่ 25 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด วันที่ 24 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม บริษัท ฟิชเว็ตกรุ๊ป เอเชีย จำกัด วันที่ 11 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม บริษัท องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ วันที่ 10 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยากาศ อบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนของ สพสว.ฯ