Home

    

 

 ★ สพสว. ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(รางวัล สพสว. : IAD Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 หมดเขต ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 DOWNLOAD เอกสารสมัคร ได้ที่ www.labanimals.net 

★ ขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" ทุกรุ่น สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" รุ่นที่ 4 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด) ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

★ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 10 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด) ส่งใบตอบรับเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ประกาศการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" ได้ปรับเปลี่ยนเป็น "สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ" เป็นหน่วยงานราชการในกระทรวงดังกล่าว ตาม พ.ร.บ. ใหม่ มีผลใช้บังคับในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

★ ขอเชิญ คกส. ของหน่วยงานหรือสถาบัน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) หัวข้อ "การจัดทำ SOPs การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 28-29พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://joo.gl/P6411 หรือ ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ ส่งมาภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

  ★ ขณะนี้ สพสว. เปิดระบบรายงานประจำ 6 เดือน ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) จึงใคร่ขอความร่วมมือ คกส. จัดทำรายงานฯ ตามแบบฟอร์มในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ วช. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 9 วันที่ 20-23 มีนาคม 2562

★ สพสว.วช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 (ปิดรับสมัคร)

 การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  (ปิดรับสมัคร) 

สพสว.วช. เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง  

★  International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS)NEWS     

  เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุเทพฯ   

★ เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสุานที่ดำเนินการ" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรี  

 

★ ขอเชิญอ่านและดาวโหลด บทความทางวิชาการ Laws, Regulations, Guidelines and Standards for Animals Care and Use for Scientific PurPoses in the Countries of Singapore, Thailand, Malaysia and India

 

★ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ "เลขที่ใบแจ้ง" การยื่นจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 

  

★ ข้อมูลสถิติผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ แยกตามหน่วยงาน (ขอแจ้งปิดปรับปรุงข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูลของหน่วยงานตนเอง โปรดติดต่อ admin@ labanimals.net)

 

 

 

ภาพกิจกรรม การอภิปราย หัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร?" ในง"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็ตอร์ เซ็นทรัล 

 

ภาพกิกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

าพกิจกรรม การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของบริษัทโอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  

 

ภาพกิจกรรม การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

ภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คกส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน คกส. และการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  

 

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คกส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน คกส.

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

Icon web nrct