Home

 

 

★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 26-2-2561 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

★ ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็น "พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2561" สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561   

ขอเชิญท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัล นักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561” สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 เรียนผู้เกี่ยวข้อง... ขณะนี้ระบบรายงาน 6 เดือน คกส. อยู่ในระหว่างการปรับปรุง และกำลังรีบดำเนินการแก้ไข หากระบบฯ ปรับปรุงแล้วเสร็จจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป 

จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) NEWS    

★ เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสุานที่ดำเนินการ" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรี 

★ การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (ปิดการรับสมัครเข้าร่วมการอบรม) 

 ★ ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "Imaging Modality and Comparative Pathology for Laboratory Rodents" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

★ ประกาศ ระเบียบ และแบบฟอร์ม ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  

★ ขอเชิญอ่านและดาวโหลด บทความทางวิชาการ Laws, Regulations, Guidelines and Standards for Animals Care and Use for Scientific PurPoses in the Countries of Singapore, Thailand, Malaysia and India

 

★ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ "เลขที่ใบแจ้ง" การยื่นจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

  

★ ข้อมูลสถิติผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ แยกตามหน่วยงาน (ขอแจ้งปิดปรับปรุงข้อมูล หากท่านต้องการข้อมูลของหน่วยงานตนเอง โปรดติดต่อ admin@ labanimals.net)

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 24 เมษน 2561 

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี  

 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561

ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี  

 

ภาพบรรยายกาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

ภาพบรรยากาศ การอบรม "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ"

ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

ณ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน 

 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ภาพบรรยากาศ การให้คำแนะนำและความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558  

วันที่ 17 มกราคม 2561

ณ กรมหม่อนไหม

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค